Analiza pripremljenosti državne uprave, samouprave i NVO za upravljanje projektima u Bosni i Hercegovini.Preview

slovakaidbiheuroformes

„Ovaj projekt se realizuje uz finansijsku pomoć SlovakAid“

Efektivna implementacija projekata zahteva poznavanje početnog stanja, pripremljenost aktera cijelog procesa i dobru komunikaciju i saradnju. Realizacija analize pripremljenosti državne uprave, samouprave i NVO za upravljanje projektima treba dapomogne:

1. da se upoznaju mogućnosti i ograničenja državne uprave, samouprave i NVO kao podnosioca i realizatora projekata finansiranih iz programa EU (Evropske Unije),

2. predložiti pogodne instrumente za razvoj i jačanje kapaciteta ciljne grupe, kao aktera promjena u svojim sredinama.

Upitnik ima 13 pitanja. Za njegovo popunjavanje vam treba oko 5 - 7 min.Upitnik će biti dostupan od 15. juna 2011 do 30. juna 2011.

Unapred vam se zahvaljujemo za trudu popunjavanju ovog upitnika.